Log:
valutazioni - 2, GPA: 3.5 ( )

Istruzioni per l'uso Philips, Modello 20PF5320/58

Produttore : Philips
File Size : 3.73 mb
File Nome :
Lingua di insegnamento: svitenesfrdenlptdafi
Vai a scaricareFacilità d'uso


UUEO .AUEO.‹ fi.O. ‚U›UIAU·E E UEIAfiU·UE ...U.O.O ‚O.O. ‹ „EI. IU‹UE·, I.OUA› O· .·U·UEUE.A› ‰E.I‹ AEIfiO·, E.O ‹ UIE¤.. ™A ·.U‹ UEO .AU›.U.UE, .UOU.·.‹UUA O· U..I›UAUA IA UO .¤UE UEO AEIfiO· U·.: ‚I¤.A “MEIUO-U‡.IEUE” (UAI. 6) ‹ ·II.IUA UOO .UOU·O·UOIEUIfi UE. AI.UAUEI‹. IAU·›·.. .A UE. AU.UAUEI¤. IAU·›A., E I‹„E I.OUA› UA OUEUI¤OA. .AUE.UOUAE. O· A›O·E ‰‡UIOIE. ..OUA›UA O· UE ‚AIUEOUAUA A.U›.OOU·. UEO IAU·›·. .O E I‹„E .·U·I¤OAE I¤UUE·, .U¤.AE O· .UEUEIO.OE‹UAUA I›· AI.UAUEI‹ IAU·›·. A AA . .. O OO . .. U UU › ›› · ·· A AA E EE I II fi fifi O OO · ·· . .. OE.AUA U.O‰¤UAE I·I. UEO IAU·›·; OE.AUA A.EI¤IAE UO U.UUfi U‡UUEI·; (UAI. 6) AO E ..O‰O.‹ ™I·UU ‹ E ..O‰O.‹ UE. IAU·›·. ‰AO ¤.O.O U.O‰A.A› I·I., I.OUA› O· ¤.AUA .UO‚I‹I·U· IA UEO AEIfiO· ‹ UOO ‹.O (IAUEI¤. EOU¤. U· ‚‡UI·U· .OU.O‰¤OOU·E AI·EU. fiU·O IAU·E¤UO.IA ‹ UUU¤EO.IA UEO UEIAfiU·UE). EI¤AIUA fiIA. UE. U.O‰¤UAE.. A AA . .. O OO . .. U UU › ›› · ·· ‹ ‹‹ . .. O OO . .. AO IAUEI. .UOAU.II·U· ‰AO ¤.O.O ‹.O, ·II. ¤.O.O AEIfiO·, UEI·›OAE fiUE ‰AO ¤.AUA UO U.UUfi U‡UUEI· UEIAfiU·UE.. AII.IUA UE U‡.IEUE ™T™THMA (UAI. 6). v AOEU..U‹. .O. ¤.AUA U.O‰¤UAE UUEO UEIAfiU·UE ‰AO ·.O‰›‰AE ‹.O; .A‚·E..A›UA fiUE ‰AO ¤.AUA I.AU‰¤„AE UEO ¤IO‰O ‹.O. IA UEO A›UO‰O ‹.O.. . .. I II A AA E EE U UU O OO . .. U UU A AA › ›› · ·· P PP C CC ‰ ‰‰ A AA O OO I II A AA E EE U UU O OO . .. U UU A AA O OO ‡ ‡‡ O OO .A‚·E..A›UA fiUE ¤.AUA ‰E·IOUEOUAE UOO EIAIUUOOEIfi ..OIOAEUU‹ UA U.I‚·U‹ ·O.I.UE AEIfiO·. (‰A›UA UE U. 13). . .. A AA O OO I II A AA E EE U UU O OO . .. U UU A AA A AA › ›› . .. E EE · ·· U UU O OO U UU E EE I II A AA . .. A AA E EE U UU E EE U UU U UU ‹ ‹‹ U UU E EE O OO ; ;; H UEIAfiU·UE ‰AO ·OU·.OIU›OAU·E UUO UEIA.AEUEUU‹UEO: E AO‰AEIUEI‹ I..O›· UE. UEIAfiU·UE. ‰AO ·O·‚OU‚‹OAE fiU·O .UEUEIO.OEA›UA UO UEIA.AEUEUU‹UEO; AII.IUA UEO I.·U·U›·. A AA O OO · ·· I II O OO O OO ‹ ‹‹ AO E UEIAfiU·UE ‰AO I·I‚.OAE U‹I· AE· 15 IA.U., .AUO. ·.UfiI·U· UUEO I·U.UU·UE ·O·IOO‹.. °E· AIOEIOOfiIEUE AO¤UAAE·., E UEIAfiU·U‹ U·. ¤.AE AIO.IEUUA› IA AI·UU‹I·U· .O. A.EUU¤.O.O .OI‡ .·IEI‹ I·U·O.I.UE AO¤UAAE·. UUE .¤UE ·O·IOO‹. (IEIUfiUAUE ·.fi 1 W). . .. · ·· . .. · ·· U UU E EE U UU I II fi fifi . .. U UU E EE . .. U UU E EE I II A AA fi fifi U UU · ·· U UU E EE . .. v I·.·UEUIfi. UE. O.fiOE. I·E UO. .I·EU›O. .U¤.AE O· A›OAU·E IfiOO IA ¤O· I·.·Ufi .·O›, ·.·Ifi I·E ..U›. .OO‡‰E. .EO .UEUEIO.OEA›UA .UO.fiOU· IA ‚.UE UO OEOfi.OA.I· ‹ ‰E·I.UEI.. °E· UEO A.EIOA‹ U.O .UOAU·II.U.O .U¤.AE .UOU· O· .E¤UAUA UO .I‹IUUO > AE· O· I.A›UA UUO ..OIAOO‡. K KK · ·· O OO ¤ ¤¤ O OO · ·· · ·· . .. O OO U UU ¤ ¤¤ I II A AA U UU I II · ·· ; ;; ..OU.O‰¤UUA UEO UEIAfiU·UE ·.fi UEO .U›.· UO. UO›.O. AE· 30 ‰A.UAUfiIA.U· I·E ¤.AEU· U.O‰¤UUA UE I·O.. ™A .AU›.U.UE ‚I.‚E., .OU¤ IEO .UOU.·.‹UAUA O· A.E‰EOU.OUAUA IfiOOE U·. UEO UEIAfiU·UE, ·II. U.I‚O.IA..A›UA UO U¤U‚E. UO. ·OUE.UOUO.O. UE. AU·EU›·.. KKAAIIEEIIfifiAAEEOO D DDV VVI II (Digital Visual Interface): .E· „EEE·I‹ U‡O‰AUE, I·U·UIA.·UI¤OE ·.fi UEO Digital Display Working Group (DDWG), AE· O· IAU·UU¤.AE ·O·IOAEI. U‹I·U· UA „EEE·I., OUUA O· AI..EUAUA› O.fiOA. IA ·O·IOAEI¤. I·E „EEE·I¤. AEUfi‰O... V VVG GGA AA (Video Graphics Array): .E· ·.I‹ ·O·IOAEI‹ ¤IO‰O. AEIfiO·. ·.fi ..OIOAEUU¤.. ™ ™™‹ ‹‹I II· ··U UU· ·· RGB: :: ¶UfiIAEU·E AE· 3 U‹I·U· AEIfiO·. AE· U· .UOI·U· .fiIIEOO, ¶U.UEOO ..IA .O. U.O.¤UO.O UEO AEIfiO·. . .U‹UE ·.UOO U.O UEI.U.O A.EUU¤.AE UEO A.›UA.IE IE·. I·I‡UAUE. .OEfiUEU·. AEIfiO·.. ™ ™™‹ ‹‹I II· ··U UU· ·· S-VHS: :: .UfiIAEU·E AE· ‰‡O IA..UEUU. U‹I·U· ‚›OUAO Y/C .O. .UO¤U.OOU·E ·.fi U· .UfiU..· I·AOEUOUIfi.EUE. S-VHS I·E Hi-8. S· U‹I·U· E.UAEOfiUEU·. Y (I·‡UO I·E .U.UO) I·E .UOI·UO. C I·U·AU.EOOU·E ..UEUU. UUEO U·EO›·. A.Ufi .UOUE¤UAE I·I‡UAUE .OEfiUEU· ·.' fiUE UO U‡OE.A. ‚›OUAO (VHS I·E 8 mm) fi.O. U· U‹I·U·Y/C ·O·IAEAO‡OOU·E OUUA O· U.EI·U›UO.O ¤O· I·E IOO·‰EIfi U‹I· ‚›OUAO. . ... ..O OO. .. NICAM: :: I¤.O‰O. IAU.‰OUE. „EEE·IO‡ ‹.O.. ™ ™™‡ ‡‡U UUU UUE EEI II· ··: :: G IAU.‰OUE U.O AEIfiO.O ‰AO A›OAU·E I·U. UOO ›‰EO UUfi.O UA fiIA. UE. .OUA.. T..U.O.O ‰E.EOU· .UfiU..·, fi... U· BG, DK, I, I·E LL'. G U‡.IEUE ™T™SGLA (UAI. 6) U·. A.EUU¤.AE O· A.EI¤IAUA ¤O· ·.fi ·.U. U· .UfiU..·. LEO UE U.A.¤AUA IA UEO I.‰EIO.O›EUE UO. .UOI·UO. PAL ‹ SECAM. .O U‡UUEI· Pal .UEUEIO.OEA›U·E UUE. .AUEUUfiUAUA. .OUA. UE. ..UO.E., UO U‡UUEI· Secam UUE °·II›·, UUE ..U›· I·E UUE. .AUEUUfiUAUA. .OUA. UE. .EUEI‹.. OE GO.I¤OA. ¶OIEUA›A. I·E E I·..O›· .UEUEIO.OEO‡O ¤O· .IIO U‡UUEI· .O. OOOI..AU·E NTSC. OE A›UO‰OE EXT1 I·E EXT2 A.EUU¤.O.O UEO ·O.AO.UE U.O I·AOEUOUIO.‹UA.O .O. ¤.O.O I.‰EIO.OEE.A› UA NTSC. 1 116 66/ //9 99: :: .EIOOAE UE. ·O·IOA›A. .I.UO../‡„O.. UE. O.fiOE.. OE UEIAOU.UAE. IA .I·UE. O.fiOE ¤.O.O ·O·IOA›· O.fiOE. 16/9. Introduction Thank you for purchasing this television set. This handbook has been designed to help you install and operate your TV set. We would strongly recommend that you read it thoroughly. Table of Contents Installation Presentation of the LCD Television . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Remote control . . . . . . . ...

Questo manuale è adatto anche per i modelli :
TV - 23PF5320/58 (3.73 mb)
TV - 20PF5320/01 (3.73 mb)
TV - 23PF5320/01 (3.73 mb)
TV - 20PF5320/01B (3.73 mb)

Scrivi la tua opinione del dispositivoIl messaggio
Il tuo nome :
Inserire le due cifre :
capcha

categorie